تاثیرات آزار روحی بر کودکان

:fire:

image

آزار روانی کودکان یکی از مخرب ترین آسیب های روانی محسوب می شود.
متاسفانه با وجود رایج بودن این گونه آسیب های روانی، در جامعه زیاد به آنها پرداخته نمی شود.
آزار های روانی در سنین پایین می توانند آسیب های غیر قابل جبران روانی را به کودکان وارد کنند.
این آسیب ها می توانند زندگی کودک را در بزرگ سالی مختل کنند.

عبارات کلیدی را یاد بگیرید

کودکان
خشونت
آزار روانی
پدر و مادر
اضطراب
افسرده
بیش فعال

translate ترجمه و به یاد داشته باشید عبارات کلیدی.

بگذارید ایده های اصلی را بررسی کنیم

  1. چه نوع آزار می تواند زندگی کودکان را در آینده مختل کند؟

آزار روانی می تواند زندگی کودکان را در بزرگ سالی مختل کند.

  1. آزار روانی توسط چه افرادی به کودکان وارد می شود؟

آزار روانی توسط پدر و مادر به کودکان وارد می شود.

  1. آزار روانی می تواند چه نتایجی در کودکان داشته باشد؟

آزار روانی می تواند کودکان را افسرده یا بیش فعال کند.

به نظر من …

افکار خود را به اشتراک بگذارید

  1. آیا شما تا کنون با آزار روانی روبرو شده اید؟

  2. آیا فکر می کنید پدر و مادر تنها مقصر هستند؟

  3. آیا فکر می کنید آزار روانی کودکان باید یک جرم محسوب شود؟

audio-recording-icon-1 پاسخ صوتی خود را ضبط کنید ( می توانید کمی متن به آن اضافه کنید). یک سوال برای بقیه طرح کنید.
idea توصیه یک موضوع برای بحث.

1 Like