فارسی


با یک بومی زبان تمرین کنید یک محیط گفتوگوی غیرهمزمان صوتی با گویشوران زبان است که بر مبنای روشی ویژه بنا شده و کنترل می شود و تمامی مهارت ها در آن توسعه داده شده است. بیشتر بدانید! یک معلم پیدا کنید Ooops! Your language section is launching at this time and we need your help with verifying the translations for mistakes. If you want to join the project, please, help the Community to translate it! دانش آموزان را پیدا کنید Ooops! Your language section is launching at this time and we need your help with verifying the translations for mistakes. If you want to join the project, please, help the Community to translate it! فهرست مترجمان Ooops! Your language section is launching at this time and we need your help with verifying the translations for mistakes. If you want to join the project, please, help the Community to translate it! مترجم پیدا کنید Ooops! Your language section is launching at this time and we need your help with verifying the translations for mistakes. If you want to join the project, please, help the Community to translate it!
Topic Replies Views Activity
0 140 October 20, 2020
0 119 October 20, 2020
0 130 October 20, 2020
0 97 October 19, 2020
0 82 October 19, 2020
0 155 October 18, 2020
0 108 October 17, 2020
0 91 October 17, 2020
0 90 October 16, 2020
0 194 October 16, 2020
Chat