فارسی


با یک بومی زبان تمرین کنید یک محیط گفتوگوی غیرهمزمان صوتی با گویشوران زبان است که بر مبنای روشی ویژه بنا شده و کنترل می شود و تمامی مهارت ها در آن توسعه داده شده است. بیشتر بدانید! دانش آموزان را پیدا کنید Ooops! Your language section is launching at this time and we need your help with verifying the translations for mistakes. If you want to join the project, please, help the Community to translate it! یک معلم پیدا کنید Ooops! Your language section is launching at this time and we need your help with verifying the translations for mistakes. If you want to join the project, please, help the Community to translate it! فهرست مترجمان Ooops! Your language section is launching at this time and we need your help with verifying the translations for mistakes. If you want to join the project, please, help the Community to translate it! مترجم پیدا کنید Ooops! Your language section is launching at this time and we need your help with verifying the translations for mistakes. If you want to join the project, please, help the Community to translate it!
Topic Replies Views Activity
0 167 October 20, 2020
0 158 October 20, 2020
0 177 October 20, 2020
0 170 October 19, 2020
0 110 October 19, 2020
0 194 October 18, 2020
0 155 October 17, 2020
0 129 October 17, 2020
0 119 October 16, 2020
0 327 October 16, 2020
Chat